Regulamin Mistrzostw

Regulamin określający warunki konkursu organizowanego pod nazwą:
III Krzyżówkowe Mistrzostwa Polski Supełka (zwany dalej „Regulaminem”)

 

§1

1. Niniejszy Regulamin określa zasady wyłonienia zwycięzców III Krzyżówkowych Mistrzostw Polski Supełka (zwanych dalej „Mistrzostwami”).

2. Organizatorem Mistrzostw, o których mowa w pkt. 1 jest Adam Frydrysiak prowadzący działalność gospodarczą pod firmą „Introdruk Adam Frydrysiak” z siedzibą w Łodzi (94-104 Łódź), przy ul. Obywatelskiej 102/104, NIP: 726-242-96-76, REGON: 473091269 zwany dalej „Organizatorem”. Firma Introdruk Adam Frydrysiak jest wydawcą miesięcznika „Supełek”.

2. Organizator powołuje Komisję Nadzoru, której celem jest weryfikacja zgłoszeń w Fazie Wstępnej oraz czuwanie nad poprawnym przebiegiem Turnieju Finałowego. W skład Komisji wchodzą trzy osoby delegowane przez Organizatora.

3. Celem Mistrzostw jest wyłonienie Krzyżówkowego Mistrza Polski „Supełka” 2020.

 

§2

1. Udział w Mistrzostwach wezmą dzieci w wieku 8-11 lat (zwane dalej „Uczestnikami”), które zakupią czasopismo „Supełek” nr 1/2020, rozwiążą zadania eliminacyjne zamieszczone na jego łamach i w terminie do dnia 31.01.2020 r. przyślą wypełniony egzemplarz w kopercie na adres Organizatora (ul. Obywatelska 102/104, 94-104 Łódź).
2. Termin, o którym mowa w pkt. 1 oznacza zakończenie Fazy Wstępnej. O ważności bądź nieważności zgłoszenia decyduje data stempla pocztowego.

3. Warunkiem udziału Uczestnika w Mistrzostwach jest zgoda rodzica lub opiekuna prawnego wyrażona własnoręcznym podpisem na kuponie znajdującym się na str. 2 czasopisma, o którym mowa w pkt. 1.

4. Rodzic lub opiekun prawny, poprzez przystąpienie Uczestnika do Mistrzostw, wyraża zgodę na zastosowanie wszystkich postanowień niniejszego Regulaminu.
5. Udziału w Konkursach nie mogą brać dzieci spokrewnione z pracownikami oraz współpracownikami Organizatora.

 

§3

1. Zadania, o których mowa w §2 pkt. 1, podlegające ocenie Komisji, oznaczone będą jako konkursowe w sposób czytelny dla Uczestników. Każde zadanie oznaczone jako konkursowe będzie umożliwiało zdobycie odpowiedniej liczby punktów. Zadaniem Uczestnika jest zdobycie jak największej liczby punktów.

2. Uczestnicy zobowiązani są do wycięcia i naklejenia na zewnętrznej stronie koperty kuponu konkursowego zamieszczonego na str. 2 czasopisma, o którym mowa w §2 pkt. 1, wpisując w odpowiednim miejscu liczbę zdobytych punktów.

3. Spośród Uczestników do Turnieju Finałowego zakwalifikowanych zostanie 20 osób z najlepszym wynikiem Fazy Wstępnej.

4.
a) w przypadku równej liczby punktów zdobytych w Fazie Wstępnej, o miejscach Uczestników decyduje liczba punktów zdobytych w zadaniu nr 4.

b) w przypadku, gdyby na miejscu 20. znalazło się ex aequo dwóch lub więcej Uczestników i zdobyliby oni równą liczbę punktów w zadaniu nr 4, wszyscy oni zostaną zakwalifikowani do Turnieju Finałowego.

5. Uczestnicy, którzy zakwalifikują się do Turniej Finałowego, zostaną poinformowani o tym fakcie drogą mailową i telefoniczną do dnia 29.02.2020 r.

 

§4

1. Warunkiem udziału w Turnieju Finałowym zakwalifikowanych do niego Uczestników jest wpłata do dnia 14.03.2020 r. wpisowego w wysokości 50 PLN, przeznaczonego na cele organizacyjne. Rodzice lub opiekunowie prawni Uczestników dokonają wpłat na konto bankowe podane drogą mailową przez Organizatora.

2. Brak wpłaty w terminie określonym w pkt. 1 oznacza rezygnację Uczestnika z udziału w Turnieju Finałowym. W takim przypadku prawo uczestnictwa w nim otrzymuje Uczestnik z kolejnym wynikiem Fazy Wstępnej, a w przypadku większej liczby rezygnacji - Uczestnicy z następnymi wynikami. Uczestnicy tacy zostaną drogą telefoniczną i mailową poinformowani o zaistniałym fakcie i poproszeni o wpłatę wpisowego w ustalonym między stronami terminie.

3. Wpłata wpisowego nie podlega zwrotowi, nawet w przypadku rezygnacji z udziału w Turnieju Finałowym.

4. Organizator zastrzega sobie prawo do zakończenia Mistrzostw na etapie Fazy Wstępnej w przypadku niewystarczającej, tj. mniejszej niż 20 liczby wpłat, o których mowa w pkt. 1 do dnia 10.04.2020 r. W takim przypadku Turniej Finałowy nie odbędzie się, a Mistrzostwa zostaną uznane za nieodbyte.

 

§5

1. Turniej Finałowy odbędzie się w dniu 6 czerwca 2020 roku o godzinie 12.00 w Łodzi. Finaliści do dnia 30.04.2020 r. zostaną poinformowani o dokładnym adresie, pod którym odbędzie się Finał.

2.
a) Uczestnicy zobowiązani są do przybycia pod opieką osoby dorosłej oraz posiadania ze sobą dokumentu tożsamości. W dniu Turnieju Finałowego Uczestnicy nie mogą mieć ukończonych 12 lat.

b) Za bezpieczeństwo Uczestników w drodze na Turniej Finałowy oraz podczas powrotu do domu odpowiadają rodzice lub opiekunowie prawni.

3. Turniej Finałowy składać się będzie z trzech rund trwających po około 30 minut, oddzielonych przerwami. Rundy te składać się będą z zestawów zadań i pytań konkursowych, objętych odpowiednią punktacją, niezależną od wyników Fazy Wstępnej.

4. O dokładnym przebiegu Turnieju Finałowego Uczestnicy zostaną poinformowani tuż przed jego rozpoczęciem.

5. Organizator zapewnia Uczestnikom Turniej Finałowego jeden poczęstunek w trakcie trwania przerwy pomiędzy rundami.

 

§6

1.

a) Zwycięzca Mistrzostw, poza tytułem honorowym, o którym mowa w §1 pkt. 3, otrzyma od Organizatora zestawy nagród o wartości co najmniej 400 zł brutto oraz roczną prenumeratę czasopisma „Supełek”.

b) Zdobywca drugiego miejsca otrzyma od Organizatora zestaw nagród o wartości co najmniej 300 zł brutto, zdobywca trzeciego miejsca – nagród o wartości co najmniej 200 zł brutto, a zdobywcy miejsc od 4 do 6 otrzymają od Organizatora nagrody o wartości co najmniej 100 zł brutto.

c) Pozostali Uczestnicy Turnieju Finałowego otrzymają od Organizatora nagrody pocieszenia.

2. Nagrody w Konkursach są wydawane Laureatom zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa podatkowego, w tym w szczególności w oparciu o Ustawę o podatku dochodowym od osób fizycznych z dnia 26 lipca 1991 r. (Dz. U. 2018, poz. 200). Oznacza to, że zgodnie z art. 21 ust. 68 wspomnianej Ustawy, nagrody, których wartość nie przekracza kwoty zwolnienia przedmiotowego, tj. 2000,00 zł brutto, nie są obciążone zryczałtowanym podatkiem dochodowym od nagród.

3. Nagrody przekazane zostaną Uczestnikom niezwłocznie po zakończeniu Turnieju Finałowego.

 

§7

1. Uczestnicy i ich rodzice lub opiekunowie prawni zobowiązani są do podania swoich danych osobowych w tabeli na str. 2 czasopisma, o którym mowa w §2 pkt. 1.
2. Dane osobowe Uczestników i ich rodziców lub opiekunów prawnych nie są udostępniane żadnym podmiotom.

3. Administratorem danych osobowych Uczestników i ich rodziców lub opiekunów prawnych jest Introdruk Adam Frydrysiak, ul. Obywatelska 102/104, 94-104 Łódź. Dane te będą przetwarzane w celu prawidłowego przeprowadzenia Mistrzostw, korespondencji z Uczestnikami i wydania przyznanych nagród. Podstawą prawną jest art. 6 ust. 1 lit. b) Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27.04.2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych).
4. Każdej osobie, która podała swoje dane osobowe przysługuje prawo żądania dostępu do danych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, a także prawo sprzeciwu wobec ich przetwarzania i wniesienia skargi do organu nadzorczego (Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych).
5. Dane osobowe Uczestników i ich rodziców lub opiekunów prawnych nie są poddawane profilowaniu.
6. Przekazanie danych osobowych Uczestników i ich rodziców lub opiekunów prawnych jest dobrowolne lecz niezbędne do wzięcia udziału w Mistrzostwach.

7. Dane osobowe przetwarzane będą przez 3 lata.
8. Organizator zapewnia sobie prawo do zamieszczenia na łamach wydawanych przez siebie czasopism oraz na stronach internetowych www.facebook.com/magazynsupelek
i www.supelek.com.pl imion i nazwisk oraz nazw miejscowości zamieszkania Laureatów, a także ich wizerunku w postaci zdjęć z Turnieju Finałowego.

 

§8

Udział w Mistrzostwach nie wyklucza możliwości udziału w comiesięcznych konkursach prowadzonych przez Organizatora na łamach czasopisma „Supełek” i pozostałych.

 

§9

Wszystkie spory dotyczące Mistrzostw rozstrzyga Komisja Nadzoru, powołana przez Organizatora.

 

§10

Niniejszy Regulamin jest udostępniony w siedzibie Organizatora oraz na stronie internetowej www.supelek.com.pl.

 

§11

Niniejszy Regulamin obowiązuje od dnia 1 stycznia 2020 r.