Regulamin Konkursów

Regulamin Konkursów ogłaszanych na łamach magazynów „Supełek”, „Supełek z Pętelką”, „Supełek krzyżówki”, „Supełkowe Łamigłówki”, „Supełek Panoramy” i „Supełek dla najmłodszych” (zwany dalej „Regulaminem”)

 

§ 1
1. Niniejszy Regulamin określa ogólne warunki uczestnictwa w konkursach publikowanych na łamach czasopism „Supełek”, „Supełek z Pętelką”, „Supełek krzyżówki”, „Supełkowe Łamigłówki”, „Supełek Panoramy” i „Supełek dla najmłodszych” (zwanych dalej „Konkursami").
2. Organizatorem Konkursów jest Adam Frydrysiak prowadzący działalność gospodarczą pod firmą „Introdruk Adam Frydrysiak” z siedzibą w Łodzi (94-104 Łódź), przy ul. Obywatelskiej 102/104, NIP: 726-242-96-76, REGON: 473091269 zwany dalej „Organizatorem”.

3. Konkursy nie są grą losową, loterią fantową, zakładem wzajemnym ani loterią promocyjną,

których wynik zależy od przypadku w rozumieniu art. 2 ustawy z dnia 19.11.2009 o grach hazardowych.

4. Organizator powołuje Komisję nadzoru, której celem jest weryfikacja poprawności zgłoszeń oraz wyłonienia Laureatów Konkursów. W skład Komisji wchodzą trzy osoby delegowane przez Organizatora.

 

§ 2
1. Udział w Konkursach mogą brać pełnoletnie osoby fizyczne lub osoby niepełnoletnie za zgodą ich rodziców lub opiekunów prawnych, którzy zapoznali się z treścią Regulaminu i zaakceptowali go.

2. Osoba biorąca udział w dowolnym Konkursie (zwana dalej "Uczestnikiem"), poprzez wysłanie zgłoszenia, wyraża zgodę na zastosowanie wszystkich postanowień Regulaminu. Zgodę na udział w Konkursach osoby niepełnoletniej wyraża jej rodzic lub opiekun prawny poprzez wysłanie ze swojego telefonu SMS-a zgłoszeniowego, o którym mowa w § 3 pkt. 1.
3. Udziału w Konkursach nie mogą brać:
a. pracownicy oraz współpracownicy Organizatora;
b. inne niż wymienione w lit. a osoby, które brały udział w organizowaniu Konkursów;
c. osoby najbliższe wobec osób wymienionych w lit. a i b, to jest osoby będących wobec takich osób małżonkiem, wstępnym, zstępnym, rodzeństwem, powinowatym w tej samej linii lub stopniu, osobą pozostającą w stosunku przysposobienia lub jej małżonkiem, a także osobą pozostającą we wspólnym pożyciu.

4. Jedna osoba może wziąć udział w dowolnej liczbie Konkursów, a także w każdym Konkursie wiele razy, ale jedna osoba (imię, nazwisko i adres, numer telefonu) nie może wygrać więcej niż 1 nagrody w danym Konkursie.

5. Organizator zastrzega sobie prawo weryfikacji czy Laureaci Konkursów spełniają warunki określone w niniejszym Regulaminie. Niestosowanie się do niniejszego Regulaminu lub do odpowiednich przepisów prawa, powoduje wykluczenie danej osoby z Konkursu i uprawnia Organizatora do odmowy przyznania nagrody oraz powoduje wygaśnięcie ewentualnego prawa do nagrody.

 

§ 3

1. Zadaniem Uczestników Konkursów jest prawidłowe rozwiązanie danego zadania konkursowego i przesłanie go za pomocą wiadomości SMS. W imieniu Uczestników niepełnoletnich SMS-a wysłać może rodzic lub opiekun prawny. Sposób sformułowania SMS-a, numer, pod który należy go wysłać oraz koszt SMS-a są określone w opisach Konkursów na łamach czasopism.
2. Termin na przesłanie prawidłowego rozwiązania każdego Konkursu określony będzie w opisie Konkursu na łamach danego czasopisma. Upływa on ostatniego dnia okresu zgłoszeń o godzinie 23:59:59.
3. Organizator nie odpowiada za sprawne i zgodne z prawem funkcjonowanie systemu SMS.

 

§ 4
1. Spośród Uczestników Konkursu Komisja nadzoru dokonuje losowania nagrodzonych (zwanych dalej „Laureatami”) w ciągu 10 dni roboczych od zakończenia terminu zgłoszeń.

2. Określenie nagród w poszczególnych Konkursach ma miejsce na łamach czasopism, o których mowa w § 1 pkt. 1. Nagrody nie podlegają zamianie na inne nagrody rzeczowe ani na ich równowartość pieniężną.

3. Nagrody wysyłane są listem poleconym bądź paczką pocztową lub kurierską na adres wskazany w zgłoszeniu Uczestnika.

4. W przypadku, gdy nagroda nie zostanie w odpowiednim terminie odebrana przez Laureata i zwrócona do Organizatora przez Pocztę Polską lub firmę kurierską, prawo do jej otrzymania przez danego Laureata wygasa, a nagroda pozostaje w dyspozycji Organizatora konkursów, z zastrzeżeniem, iż może on przeznaczyć ją na kolejne konkursy.
5. Organizator zastrzega sobie, że w szczególnych przypadkach nagrody przedstawione na łamach czasopisma mogą różnić się pod względem kolorystyki od nagród wręczanych Laureatom.
6. Nagrody w Konkursach są wydawane Laureatom zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa podatkowego, w tym w szczególności w oparciu o Ustawę o podatku dochodowym od osób fizycznych z dnia 26 lipca 1991 r. (Dz. U. 2018, poz. 200). Oznacza to, że zgodnie z art. 21 ust. 68 wspomnianej Ustawy, nagrody, których wartość nie przekracza kwoty zwolnienia przedmiotowego, tj. 2000,00 zł brutto, nie są obciążone zryczałtowanym podatkiem dochodowym od nagród.


§ 5
1. Reklamacje związane z przebiegiem Konkursów należy zgłaszać Organizatorowi na adres: Introdruk Adam Frydrysiak, ul. Obywatelska 102/104, 94-104 Łódź w formie pisemnej wraz z uzasadnieniem, najpóźniej do 30 dni od daty, będącej terminem nadsyłania zgłoszeń w danym Konkursie. Reklamacje związane z Konkursem rozstrzyga Komisja Konkursowa w terminie 14 dni od daty jej wpłynięcia do jego siedziby, a następnie o jej wyniku Uczestnik zostanie niezwłocznie powiadomiony.

2. Reklamacja musi zawierać: imię, nazwisko, dokładny adres Uczestnika konkursu, przyczynę reklamacji wraz z jej uzasadnieniem oraz własnoręczny podpis rodzica/opiekuna prawnego Uczestnika.

3. Po wyczerpaniu postępowania reklamacyjnego rodzicowi/opiekunowi prawnemu Uczestnika przysługuje w jego imieniu prawo do dochodzenia nieuwzględnionych roszczeń we właściwym sądzie, zgodnie z powszechnie obowiązującymi przepisami prawa.

 

§ 6

1. Dane osobowe Uczestników i ich rodziców/opiekunów prawnych nie są udostępniane żadnym podmiotom z wyjątkiem Poczty Polskiej lub firmy kurierskiej w celu wysyłki nagrody.

2. Administratorem danych osobowych Uczestników i ich rodziców/opiekunów prawnych jest Introdruk Adam Frydrysiak, ul. Obywatelska 102/104, 94-104 Łódź. Dane osobowe będą przetwarzane w celu realizacji umowy przystąpienia do Konkursu, jego prawidłowego przeprowadzenia i wydania przyznanych nagród. Podstawą prawną jest art. 6 ust. 1 lit. b) Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27.04.2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych).
3. Każdej osobie, która podała dane przysługuje prawo żądania dostępu do danych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, a także prawo sprzeciwu wobec ich przetwarzania i wniesienia skargi do organu nadzorczego (Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych).
4. Dane osobowe Uczestników i ich rodziców/opiekunów prawnych nie są poddawane profilowaniu.
5. Przekazanie danych osobowych Uczestnika oraz rodzica/opiekuna prawnego jest dobrowolne lecz niezbędne do wzięcia udziału w Konkursie.

6. Dane osobowe przetwarzane będą przez 3 lata.
7. Organizator ma prawo do zamieszczenia na łamach wydawanych przez siebie czasopism oraz na stronie internetowej www.facebook.com/magazynsupelek imion i nazwisk oraz nazw miejscowości zamieszkania Laureatów.

 

§ 7

1. Konkursy mogą być prowadzone tylko zgodnie z obowiązującym na terenie Rzeczypospolitej Polskiej prawem i postanowieniami niniejszego Regulaminu.
2. Organizator dołoży wszelkich starań w celu zapewnienia prawidłowego prowadzenia Konkursów.
3. Organizator ponosi odpowiedzialność za formułę i treści oferowane w ramach Konkursów.
4. Organizator oświadcza, że Konkursy nie są akcjami charytatywnymi i jako takie nie będą nigdzie promowane.

5. Regulamin Konkursów jest dostępny dla Uczestników w siedzibie Organizatora w Łodzi, przy ul. Obywatelskiej 102/104 oraz na stronie internetowej www.supelek.com.pl.